جشنواره رضوی

جشنواره پوستر رضوی

 

 

 

 

خرید کتاب

خرید کتاب
تمدید لباس عاشورا  
نخستین رویداد و مسابقه لباس عاشورایی(تمدیدشد)

 

جایزه کتاب99

جایزه کتاب
   

فضای مجازی و خانواده در دوره غلبه فضای مجازی بر روابط

 

 

 

 

 

فراخوان فضای مجازی و خانواده دردوره غلبه فضای مجازی بر روابط 

 

 رسانه جدید

فراخوان مسابقه کتابخوانی زندگی جاوید با حیات اخروی

 

 

جشنواره تئاتر

فراخوان سی و دومین جشنواره تئاتر استان اصفهان  

 مسابقه طراحی پوستر  منادی صلح

فراخوان مسابقه طراحی پوستر منادی صلح
 

 فراخوان ملی عکس ادیان توحیدی

فراخوان ملی عکس ادیان توحیدی

 

 لینک فراخوان:
 

 

 
شب شعر به مناسبت روز زن
شب شعر به مناسبت روز زن

شب شعر
 

 

 لباس عاشورایی

فراخوان ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

 

 

 
رسانه جدیدکنگره ملی مکتب اخلاقی اصفهان