1.گذر فرهنگ و هنر : خیابان،میدان ، بازار یا گذری است که در آن مجموعه ای از کسب و کار های فرهنگی و هنری فعالیت می کنند و فضای بیرونی آن پیاده راهی برای عرضه هنر خیابانی ، هنر های آیینی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد.

2. فضاهای قابل تغییر به فضای فرهنگی وهنری : فضاهای میراثی مثل خانه های قدیمی ، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی قدیمی و محوطه های آن ها ، کاروانسرا ها ، مدارس قدیمی و ساختمان های اداری که بهره برداری آن ها متوقف شده و امکان بازسازی دارند و هرنوع فضای آماده ای که با تغییر کاربری امکان تبدیل به فضای فرهنگی و هنری را دارند.

- ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر

- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه اندازی کسب و کار فرهنگی

- پشتیبانی از کار آفرینی و فعالیت های نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر 

- فراهم آوردن امکانات لازم برای افزایش دسترسی مناسب عامه مردم به آثار ، خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری

- افزایش نشاط اجتماعی

- کمک به توسعه پایدار شهری

-احیای هویت فرهنگی شهر های ایران