معافیت مالی

معافیت مالیاتی

اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان اطلاع داده است جهت اعلام به کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که جهت اخذ مجوز فعالیت به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان مراجعه مینمایند فبل از هرگونه اقدام شرط لازم جهت اعمال معافیت بند ل ماده 139 رعایت ماده 146 مکرر به شرح اشاره شده مالیات به نرخ صفر منظور میشود.

ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر واسناد ومدارک لازم استمعافیت مالی