لیست داخلی‌های اداره‌کل فرهنگ‌‌‌و ارشاد اسلامی استان اصفهان

   شماره اتاق

شماره داخلی

نام ونام خانوادگی همکار

سمت

شماره اتاق

شماره داخلی

نام ونام خانوادگی همکار

سمت

108

234

آقای ابوطالبی

فضای مجازی

103

239

آقای شفیع زاده

دبیرخانه

314

280

آقای افیونی

طرح‌های عمرانی

244

244

خانم شفیعی

هنرهای تجسمی

110

276

آقای اکبری

اهدای کتاب -فرهنگی

102

237

آقای شهرانی

امورنمایش

104

223

خانم آل داوود

هنرهای تجسمی

009

263

آقای صابری محسن

انبار

103

238

آقای امیدی

دبیرخانه

212

205

آقای صادقی جعفر

مسئول دفتر معاونت هنری

307

209

آقای امینی ایرج

 مسئول کارگزینی

205

317

آقای صادقی محمود

امور چاپ

314

281

آقای امینی رضا

طرحهای عمرانی

303

279

آقای صباغ

رفاه

206

247

خانم امینی زهره

مؤسسات فرهنگی هنری

313

289

خانم صفر پور

اعتبارات

209

243

خانم امینی فاطمه

انجمن ادبی

413

252

آقای طباطبایی

رئیس حوزه مدیریت

321

202

آقای آوینی نژاد

رئیس اداره حراست

322

217

خانم طوسی زاده

دبیرخانه حراست

109

1106

آقای آقا بابا

شورای فرهنگ عمومی

207

216

آقای عابدی

روابط عمومی

306

269

آقای ایوبی

جمعدار اموال

208

235

آقای عباسی

امور  تبلیغات

220

228

آقای باباربیع

قرآن وعترت

304

1110

خانم عبدالباقی

آموزش ضمن خدمت

115

288

آقای بابایی بهزاد

رئیس گروه امور هنری

306

204

آقای عرب

برسی اسناد مالی

209

248

خانم باقرزاده

امور مطبوعات

320

220

آقای عزیزی

حراست

202

245

خانم باقرصاد

رئیس گروه امور رسانه

211

1115

آقای عموعلی رضا

انفور ماتیک

220

1105

آقای باقری حسن

قرآن عترت

214

284

خانم عموعلی مریم

انفور ماتیک

104

251

خانم باقری زهرا

هنرهای تجسمی

308

214

آقای فاتحی

ذیحساب

307

210

خانم بالیده

کارگزینی

201

256

خانم فرهیخته والا

انجمن مفاخر فرهنگی

305

265

خانم بخشی

اقتصاد خلاق و مشاغل خانگی

007

295

خانم فروجانی

آگهی ها

108

274

آقای بدریان

نقلیه

306

233

خانم قاسمی

موسسات فرهنگی

400

262

آقای بکرانی

مسئول دفتر مدیر کل

409

224

خانم قربی

روابط عمومی

103

241

خانم بهرامی

دبیرخانه

001

219

کارشناس  فرهنگی

کارشناس فرهنگی میز خدمت

107

285

خانم بهشتی

امورسینمایی

001

238

کارشناس دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه میز خدمت

108

250

آقای بیات

بایگانی

001

251

کارشناس هنری

کارشناس هنری میز خدمت

102

291

آقای تقدسی

امورتعزیه

001

1120

آقای کاغذگران

مسئول میز خدمت

302

273

آقای تمنایی

رئیس گروه طرح وبرنامه

100

212

خانم کریمی

بیمه هنرمندان

314

272

آقای جانثاری احمد

کارپردازی

313

255

خانم گلشن

امورمالی

208

277

آقای جانثاری حمید

امور مطبوعات

116

300

آقای محمدی فشارکی

معاون امور هنری وسینمایی

105

242

خانم جوشن

امور هنری وموسیقی

408

236

آقای محمدی سیدعلی اکبر

مدیریت عملکرد

221

271

حاج آقا یعقوبی

رئیس گروه قران وعترت

116

293

آقای مختاری     

مسئول امور شهرستانها

113

267

آقای حاجیان

امور سنمایی

314

201

آقای مدبر

ناظر طرههای عمرانی

203

275

آقای حاج زکی

معاون فرهنگی ورسانه

205

257

آقای مددکن

نشر

105

340

آقای حسن زمانی

امور موسیقی

220

1100

آقای مدللیان

قرآنی

317

270

آقای حسینی       

امور مالی

310

213

خانم معتمدی         زهره

امور مالی حقوق و دستمزد

311

1108

آقای حشمتی

هماهنگ کننده امور عمومی

208

231

آقای مکاریان

تبلیغات

310

208

خانم خردمند

امور مالی- حقوقی

204

246

آقای مهندسی

رئیس گروه فرهنگی

106

230

آقای خسروی

آبدارخانه طبقه 2

409

206

خانم موجودی

روابط عمومی

300

249

خانم خشوعی

حقوقی

111

221

آقای موسوی

رصد فضای مجازی امور ایثارگران

412

232

آقای خلیل زاده

مسئول روابط عمومی-

309

287

آقای میراانی

رئیس اداره امور مالی اداری وپشتیبانی

212

306

خانم داروغه

پژوهش

211

282

 خانم نبوی 

ا نفور ماتیک

001

211

آقای درفشیان

تلفنخانه

304

322

خانم نبوی ظریفه

طرح وبرنامه ریزی

207

278

خانم دستخط

نشروکتاب

312

303

آقای نصیر زاده

آبدارخانه طبقه 3

114

299

آقای دهقانی رضا

رئیس گروه امور سینمایی

314

226

آقای نمازی

کارپردازی

310

203

خانم رجایی

امور بازنشستگان

113

1107

آقای نوری

امور سینمایی

307

294

خانم رحیمی

کارگزینی- تردد

301

301

آقای نیکنام

معاون توسعه مدیریت ومنابع

260

260

آقای رشیدی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی

207

290

خانم هاشمی

امورفرهنگی- قرض الحسنه

101

296

آقای رمضانی

بازرسی وشکایات

325

279

آقای وارثی

مسئول دفتر معاونت توسعه ومنابع

007

1104

خانم روزبهانی

روابط عمومی

107

292

خانم وکیلی

سینمایی

264

264

آقایان روستا،رمضانیان،دهقان

نگهبانی

222

218

خانم یزدانی

امور شهرستانها

100

212

خانم زارعان

بیمه هنرمندان

206

227

خانم یزدیان پور

امور فرهنگی

305

333

خانم زمان

آمارو اطلاعات

 

205

229

آقای سعیدفر

بررسی کتاب