• فرم الکترونیکی

فرم درخواست خرید کتاب استانی از ناشران استان اصفهان
عنوان کتاب : *  
ناشر    
مولف :    
مترجم :    
نوع اثر(تالیف،ترجمه،گردآوری)    
تیراژ :    
سال نشردرج شده در کتاب:    
تاریخ دقیق اعلام وصول(روز،ماه و سال) :    
قطع    
قیمت به ریال :    
بر حسب ریال وارد شود
متقاضی(ناشر،مولف)    
شماره همراه متقاضی    
شماره ثابت متقاضی    
متقاضی خرید کتاب استانی یا ملی