کتاب های واجد شرایط عبارتند از :

-       کتاب های چاپ اول ناشران استانی که بر اساس شناسنامه و تاریخ اعلام وصول بیش از یک سال از زمان انتشار آن ها نگذشته باشد . (تاریخ اعلام وصول از تاریخ 1/7/1397 تا تاریخ 31/6/1398 )

تبصره 1:هیات مجاز به خرید کتاب های تجدید چاپی ، تست و کتاب های کمک آموزشی نمی باشد .

 

تبصره2 : هیات مجاز به خرید ناشران غیر بومی نمی باشد (ناشران غیر از استان اصفهان ناشر غیر بومی محسوب می شوند .)

 

تبصره 3:مولفان اصفهانی که در خارج از استان کتاب خود را چاپ نموده اند در صورتی که شناسنامه آنها صادره از استان اصفهان باشد مشمول شیوه نامه خرید کتاب می شوند .

 

تبصره 4:لازم است ناشر کتاب دارای پروانه نشر معتبر باشد (در زمان خرید کتاب حداقل سه ماه از اعتبار پروانه نشر باقی باشد .)

-       مهلت تحویل کتاب ها از تاریخ 1/8/1398 تا تاریخ 15/8/1398 می باشد .(کتاب ها  به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد نشر خانم دستخط تحویل داده شود .)


دایره جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.