کتاب­های واجد شرایط  برای خرید کتاب استانی عبارتند از:

1-کتابهای چاپ اول ناشران استانی که بر اساس شناسنامه کتاب، بیش از دو سال از انتشار آنها  نگذشته باشد.

2-هیأت مجاز به خرید کتاب­های تجدید چاپی، و کتاب­های کمک آموزشی نیست.

3- ناشر باید دارای پروانه نشر معتبر باشد(در زمان خرید کتاب حداقل 3 ماه از اعتبار پروانه نشر باقی باشد).

4-هیأت مجاز به خرید کتاب های ناشران غیر بومی نیست.

 تبصره: کتاب هایی که ناشر آن غیر بومی است ، اما موضوع شان مرتبط با استان و یا نویسنده شان ساکن در استان باشد، در حوزه انتخاب خرید هیأت قرار می­گیرد.

5- سقف نسخه های قابل خرید، حداکثر یک سوم از کل تیراژ است مشروط بر آن که از یک هزار نسخه تجاوز نکند.

6-کتاب ها با تخفیف 30% از قیمت پشت جلد خریداری خواهد شد. مگر در مواردی که قیمت پشت جلد طبق تشخیص هیأت گرانتر از حد متعارف باشد که در این صورت خرید کتاب با تخفیف پیشنهادی هیأت انجام می پذیرد.

دایره جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.