مدارک لازم برای اعلام وصول کتاب

1-    ارائه  نسخ کتاب متناسب با شمارگان کتاب به ازای هر 1000 نسخه 4 نسخه تحویل شود و متناسب اضافه می شود 

2-    دو عدد فرم اعلام وصول تایپ شده

3-    کپی مجوز قبل از چاپ کتاب

 

 

ضوابط اجرایی اعلام وصول کتاب

نکته1: ناشر یا مولف پس از اخذ مجوز قبل از چاپ کتاب از این اداره کل ،اقدام به چاپ کتاب خود نموده و پس از آن نسخ کتاب چاپ شده متناسب با شمارگان را به همراه فرم اعلام وصول جهت اخذ مجوز توزیع کتاب به واحد نشر تحویل داده و تاییدیه اعلام وصول دریافت می نماید.

نکته 2: با توجه به تعهد ناشریا مولف در فرم قبل از چاپ مبنی بر آگاهی از مقررات و ضوابط نشر ،ناشرموظف است از هرگونه تغییر یا اصلاح در متن کتاب یا روی جلد خود داری نموده و تمامی موارد مندرج در آیین نامه را با دقت رعایت نماید.

مراحل اعلام وصول کتاب:

1-    تحویل دو نسخه فرم اعلام وصول به همراه نسخ کتاب ها متناسب با شمارگان چاپ شده به اداره کل توسط ناشر یا ناشرمولف

2-    تایید هر دو فرم اعلام وصول توسط کارشناس نشر در سامانه جامع چاپ و نشر  و دریافت کتاب ها

3-    امضای هر دو فرم اعلام وصول توسط رییس اداره فرهنگی و تحویل به ناشر برای ثبت آن در دبیرخانه

4-    ثبت و شماره شدن فرم در دبیرخانه اداره کل

5-    تحویل یک نسخه فرم اعلام وصول به ناشر و یک نسخه به کارشناس نشر توسط دبیرخانه اداره کل

6-    ثبت اعلام وصول در سامانه آمار توسط کارشناس نشر و طی ارسال کتاب های به مراکز مربوطه