صدورکارت شناسه هنر:

 

کلیه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان جهت آگاهی از شرایط عضویت در صندوق اعتباری هنر می توانند به سایت www.honarcredit.ir مراجعه نمایند. پس از ورود به قسمت عضویت  سایت و اطلاع از شرایط آیین نامه فرمهای ثبت نام تکمیل گردد.

ضمنا ثبت نام در سایت زمانی قطعی می گردد که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی نامه برای شخص صادر و شخص متقاضی تصویر این معرفی نامه را در پروفایل شخصی خود قرار دهد.

کلیه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی که از خدمات صندوق مانند بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند ملزم به ثبت نام در سایت می باشند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵
فرم های موردنیاز