باسمه تعالی

مراحل تشکیل پرونده متقاضیان تاسیس آموزشگاههای آزاد هنری

الف - جهت طرح درشورای رسیدگی و نظارت بر آموزشگاههای هنری استان اصفهان

1.       تکمیل فرم تقاضا نامه (فرم ی پیوست )

2.       بررسی و کنترل فرم تکمیل شده توسط کارشناس هنری و پر کردن خانه های 1 و2 فرم ی

3.       تصویر برابربا اصل شده آخرین مدرک تحصیلی

4.       تصاویر برابر با اصل شده کارت ملی ،کارت پایان خدمت  یامعافیت دائم (ویژه آقایان) و کلیه صفحات شناسنامه

5.       سوابق آموزشی به مدت حداقل دو سال جهت متقاضیان مدرک کاردانی

6.       سوابق مکتوب دسته بندی شده آموزشی ، مدیریتی ، اجرایی و سوابق هنری

7.       نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

8.       چهار قطعه عکس 4*3(جهت متقاضیان تاسیس آموزشگاه موسیقی)

 

تبصره یک: ارسال فیزیک پرونده با پوشه سفید رنگ به همراه نسخه اسکن شده الزامی است

تبصره دو : کلیه تصاویرمدارک خواسته شده توسط ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برابر با اصل و ممهور به مهر اداره گردد .  

               ب -  مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده جهت صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

               پس از طرح و اعلام موافقت شورای رسیدگی و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری 

1 .تاییدیه استعلام حراست

2 .اصل برگ عدم سوءپیشینه کیفری

3. اصل برگ عدم اعتیاد

4 . تاییدیه اماکن عمومی

5. تکمیل فرمهای الف

 6.تکمیل فرم معرفی مکان (فرم ثبت کروکی) توسط کارشناس هنری

7. یک قطعه عکس

8. تصویر برابربا اصل شده سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر

 9 . ارائه پنج نام پیشنهادی برای آموزشگاه ( فارسی باشد ، دراستان غیر تکراری باشد ، سنخیت با موضوع آموزشگاه داشته باشد )

شرایط صدور و تمدید یکساله

شرایط صدور و تمدید پنج ساله