• امور مطبوعات،کانون های تبلیغاتی و اگهی های ثبتی و دادگستری