کلیه مجوزها و درخواست های مربوط به حوزه تبلیغات به صورت کامل الکترونیکی و  از طریق سامانه الکترونیکی http://e-tablighat.ir انجام میگردد.

 

 

 شرایط تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی             www.ad.gov.ir/staticPages/45

کاربرگ ارایه طرح تابلوهای تبلیغات محیطی     www.ad.gov.ir/staticPages/37

سامانه بررسی و تایید طرحهای تبلیغاتی     www.samanehtabligh.ir/admin.aspx

فهرست ممنوعیت های قانونی تبلیغات بازرگانی  www.ad.gov.ir/staticPages/62

برگ تکمیل اطلاعات صدور مجوز انتشار آگهی‌نامه          www.ad.gov.ir/staticPages/4

واژه های استعام شده از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی    http://ad.gov.ir/dictionary

شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی                     press.farhang.gov.ir/fa/kb/111