اولویت و بسته های حمایتی معاونت مطبوعاتی

 https://press.farhang.gov.ir/fa/kb/87


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹