دستورالعمل صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری

 http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=26

 

راهنمای بخش خبرنگاران

http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=20

 

کارت حرفه ای روزنامه نگاری

 https://press.farhang.gov.ir/fa/kb/84/

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹