موارد الزامی جهت متقاضیان تشکیل پرونده موسسات فرهنگی قرآن و عترت

1.      موسسه فرهنگی  قرآن و عترت غیر انتفاعی عام المنفعه باشد.

2.      مدارک تایپی وبدون غلط املائی باشد.

3.     آدرس اساسنامه با نامه اداره اماکن  مطابقت داشته باشد.

4.     عنوان موسسه،  فرهنگی قرآن و عترت ........ باشد.

5.     سرمایه اولیه برای موسسات قرآنی تک منظوره5/000/000 ریال کمتر نباشد.

6.     سرمایه اولیه برای موسسات قرآنی چند منظوره 10/000/000 ریال کمتر نباشد.

7.     سرمایه غیر نقدی را بهتر است که ننویسید چون مراحل قانونی دارد.

8.     موضوع فعالیت با نتیجه مصاحبه و تصویب نامه در فرم درخواست صدور مجوز،اساسنامه و صورتجلسه تاسیس همخوانی داشته باشد.

9.      زمان برای عوامل اجرایی از 2 سال بیشتر نباشد.

10.    ماده 30  اساسنامه و بند 2 صورتجلسه هیئت مدیره همخوانی داشته باشد.       

11.    درصد سرمایه از جدول آخر اساسنامه با ماده 8  اساسنامه همخوانی داشته باشد.

12.   خلاصه اهداف و موضوع فعالیت صورتجلسه تاسیس از ماده 9  اساسنامه نوشته شود.

13.   نام بازرس در بند5 صورتجلسه هیئت مدیره باید بغیر از اعضاءهیات مدیره باشد.

14.   فرم تعهدنامه فقط مربوط به مدیر مسئول می باشد.

15.   مدارک مورد نیاز : یک نسخه بصورت تایپی و یک نسخه اسکن بصورت pdf  بروی

 سی دی شود.

16.   تائیدیه عدم سوء پیشینه اعضاء موسسه مورد نیاز می باشد.

 

جهت اطلاع از دستور العمل اجرایی ،ضوابط و مقررات اینجا را کلیک کنید.