معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل:

نام و نام خانوادگی :فرهاد نیکنام

- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها، جلسات مختلف و تهیه گزارش  لازم جهت استحضار مدیر کل محترم

- نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداخت ها

- نگهداری و تنظیم و تحویل به موقع حساب پرداخت ها و نظارت بر حسن اجرای آن در کلیه واحدها

-  نظارت بر امور  اموال و نگهداری آن توسط جمعدار اموال

- ارتباط نزدیک و هماهنگ با ذیحساب اداره کل در جهت اجرای وظایف مندرج در قانون

- ایجاد تعاونی مصرف و کمک های لازم جهت ادامه فعالیت آن

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 

ارتباط با معاونت :  edarimaliesf@farhangmail.ir

تلفن تماس : 36309091-5 داخلی 366
 

 

نیکنام