نظرسنجی
مشخصات فردی:(درصورت تمایل پر کنید.)
1-نام و نام خانوادگی    
2-سن:    
3-جنسیت:    
4-تحصیلات:    
5-شغل    
6-دفعات مراجعه برای خدمت در سال اخیر:    
شفافیت فرآیندی
1- نحوه اطلاع ر سانی درباره مراحل انجام کار
2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمت
3- انجام کار بر اساس ظوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
4-نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
5-امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
7-راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
تسلط بر فرآیند
8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
زمان فرآیند
9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
10- تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسیدخدمت"
11- میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند
12- نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
13- دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
14- ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه، کارت ملی ،ارائه چندباره اطلاعات) به واحدهای مختلف
15- احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
کلیت فرآیند
16-احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده