نظرسنجی / ثبت پیشنهاد خدمت

مشخصات فردی:(درصورت تمایل پر کنید.)
شفافیت فرآیندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرآیند
زمان فرآیند
نظام مند بودن فرآیند
کلیت فرآیند
ثبت پیشنهادات و انتقادات مربوط به خدمت :