فرم تقاضای اجرای صحنه ای موسیقی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
باسلام واحترام
خواهشمنداست نسبت به طرح در خواست اینجانب برای اجرای موسیقی صحنه ای به شرح زیر در شورای مربوطه اقدام مقتضی معمول فرمایید.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
هشدار
در راستای تکلیف اخذ و واریز مبلغ ۱۰درصد از بهای فروش بلیت اجراهای صحنه ایی موسیقی در ۹ کلان شهر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شایسته است در اسرع وقت نسبت به محاسبه مبالغ مربوط به هریک از اجراهای صحنه ایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهر اصفهان، بر اساس گزارش گیری از حسابداری سایت و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک ملی شماره شبای IR۱۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۷۳۹۲ اقدام نموده و رسید آن را به همراه اسناد مثبته حسابداری سایت به این اداره کل تحویل نمایید. بدیهی است صدور هرگونه مجوز برای اجراهای آتی شرکت، منوط به واریز مالیات یاد شده و تسویه حساب کلیه اجراها می باشد.